VAIŠNORAS SIMONAS (1545–1600)

Lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas. Gimė apie 1545 m. prie Varnių (Telšių apskr.). 1568–1971 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1576 m. buvo Ragainės klebonas. Parašė giesmių, kurių dvi (Kita giesmė, Šlovinkit Poną) išspausdintos L. Zengštoko giesmyne (1612). Iš lotynų kalbos 1600 m. išvertė Adomo Pranciškiečio (Adamus Francisci) knygą Žemčiūga teologiška (Margarita theologica). Joje įdėjo lotynišką dedikaciją Prūsijos kunigaikščiui ir savo bei Z. Blotno vyresniojo lietuviškas prakalbas, pratarmėje pirmasis rašė apie lietuvių raštijos kritikus. Vertime yra daug naujadarų, žyminčių abstrakčias sąvokas. J. Bretkūno verčiamos Biblijos rankraščio (nuo 1585) ir jo Postilės (1591) vienas korektorių.
Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje (dabar Kaliningrado sr.).