TRUKANAS KAZYS (1892–1957)

Kazio Trukano portretas
Kazys Trukanas

Pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1892 m. sausio 28 d. Undrelėnuose (Švenčionių aps.). 1915 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, vėliau mokėsi Miunsterio (Vokietija) universitete, kur 1924 m. įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1925 m. apsigyveno Klaipėdoje, dirbo pedagogo darbą, kartu reiškėsi kultūrinėje visuomeninėje veikloje, rėmė Klaipėdos lietuvių kultūrines pastangas. Kartu su kitais vietos veikėjais 1926 m. įsteigė Klaipėdos krašto mokyklų draugiją, kurios rūpesčiu buvo steigiamos gimnazijos ir pradžios mokyklos visame krašte. Jo pastangomis 1926 m. įsteigta Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės sąjunga, 1934 m. – lietuvių organizacijų komitetas, buvo renkamas į Klaipėdos krašto ir miesto (1930) seimelius. Mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje, nuo 1929 m. buvo ir jos direktoriumi. 1939 m. hitlerininkams užėmus Klaipėdą, persikėlė į Palangą, vėliau buvo paskirtas Vilniaus gimnazijos direktoriumi. 1945 m. grįžo į Klaipėdą, kurį laiką dar buvo Klaipėdos 1-osios vidurinės mokyklos direktoriumi. 1946 m. ištremtas į Sverdlovsko sritį. 1954 m. grįžo į Klaipėdą, kur po metų gavo darbo miesto bibliotekoje.
Mirė 1957 m. rugsėjo 18 d. Klaipėdoje.