TRAKIS ANSAS (1912–1986)

Ansas Trakis

Vyskupas, kunigas. Gimė 1912 m. birželio 2 d. Kuršelių kaime, Trušelių valsčiuje, Klaipėdos apskrityje.
1934 m. baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, išvažiavo į Kauną studijuoti teologijos mokslų VDU Humanitarinių mokslų fakultete. Po poros metų mokslus tęsia Šveicarijoje, Bazelio universitete, kur toliau gilinasi į teologiją ir filosofiją. 1940 m. liepos 28 d. Tauragėje ordinuojamas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose.
Vėliau jam teko trauktis iš Lietuvos. Karo metu ir po jo kunigas tarnavo žmonėms politinėse ir karinėse stovyklose, dirbo pastoracinį darbą Wunsiedelyje, Bamberge ir Schweinfurte (Vokietija) lietuvių pabėgėlių stovyklose.
1946 m. lapkričio 9–10 d. Lebenstedto mieste susirinko 62 parapijų atstovai į pirmąjį išeivijos sinodą. Sinodas išrinko vyriausią bažnyčios tarybą ir įkūrė Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčią. Nuo 1948 m. kunigas – šios Bažnyčios tremtyje vicesenjoras.
1951 m. iš Vokietijos persikėlė į JAV ir Čikagoje įsteigė lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapiją, kuriai pats ėmė vadovauti. Taip pat patarnavo JAV lietuvių parapijose Collinsville (Ilinojus), Detroite (Mičiganas), Klyvlende (Ohajas), lankė parapijas Monrealyje ir Toronte (Kanada), steigė lietuvių evangelikų liuteronų parapijas įvairiuose Amerikos ir Kanados miestuose. 1955-1957 m. dėstė sisteminę teologiją Augustanos teologinėje seminarijoje, Rock Island, Ilinojuje.
1984 m. buvo konsekruotas vyskupu.
Nuo 1949 m. evangelikų skautų vyriausias dvasios vadas (Skautų sąjunga jo darbus įvertino „Lelijos“ ir „Geležinio vilko“ ordinais). Jo įkurtoje „Tėviškės“ parapijoje išsivystė veikla su šeštadieninėmis mokyklomis, chorais, orkestrais. Prisidėjo prie Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos įsteigimo.
Buvo BALF’o organizacijos direktorius ir centro valdybos vicepirmininkas. Nemažai laiko skyrė JAV LB Lietuvių bendruomenei ir Mažosios Lietuvos draugijai.
1951–1955 m. redagavo Vokietijoje įsteigtą laikraštį „Evangelikų žodį“. 1952 m. kartu su bendraautoriais parengė „Palydovą lietuviui evangelikui svetur“, 1957 m. parengė ir redagavo „Evangelikų giesmyną su maldomis“.
Mirė 1986 m. birželio 22 d. Čikagoje (JAV).