STYPELIS (Stiefel) MICHAELIS (1487–1567)

Miachelio Stypelio (Stiefel) portretas
Miachelis Stypelis (Stiefel)

Vienuolis, teologas, matematikas, profesorius. Gimė 1487 m. Esslingene, Vokietijoje. Suaugęs įstojo į augustiniečių vienuolyną. Vėliau priėmęs evangelikų liuteronų tikėjimą, atvyko į Prūsiją. Čia tapo vienu pirmųjų evangelikų liuteronų kunigu Klaipėdoje. 1550 m. persikėlė į Eicholcą, o 1551 m. į Hafestromą, vėliau į Jeną. Jis garsėjo kaip matematikas, savo darbus skelbęs vokiečių ir lotynų kalbomis.
Mirė 1567 balandžio 19 dieną Jenoje (Vokietija).

RĖZA JONAS (1576–1629)

Mokytojas, kunigas, redaktorius, vertėjas. Gimė 1576 m. gegužės 25 d. Tilžėje.
Nuo 1591 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, kurį laiką – Wittenbergo, Strasbūro universitetuose.
1599 m. Tilžėje paskirtas kantoriumi kaip gerai mokantis lietuvių kalbą. 1600–1621 m. Tolminkiemio, nuo 1621 m. – Karaliaučiaus lietuvių parapijos evangelikų liuteronų kunigas.
Redagavo ir rengė spaudai J. Bretkūno Biblijos vertimą, bet spėjo pabaigti ir išleisti tik psalmių knygą (Psalteras Dovydo, 1625), Skaityti toliau..

REZNERIS (Rehsner) KARLAS GOTLYBAS (1790–1862)

Pedagogas, kunigas. Gimė 1790 m. balandžio 7 d. netoli Štetino didelėje ūkininko šeimoje. 1813 m. pradėjo studijuoti Karaliaučiaus universitete. Čia šalia studijų jis išmoko piešti, tapyti, muzikuoti.
Nuo 1817 m. jis tapo privačiu mokytoju Klaipėdoje, o 1820 m. buvo įšventintas į evangelikų liuteronų kunigus. 1824 m. palaikomas klaipėdiečių jis įsteigė privačią mergaičių mokyklą, kuri 1827 m. buvo sujungta su direktoriaus Urlicho vadovaujama mokykla. Joje K.G. Rezneris iki 1860 m. visoms klasėms vedė piešimo pamokas, buvo parengęs piešimo pradžiamokslį. Rašė jis ir leido tikybos vadovėlių, savo pamokslų bei kalbų.
Mirė 1862 m. gruodžio 26 dieną.

RICHTERIS (Richter) JOHANAS (1705–1754)

Kunigas, kalbininkas. Gimė 1705 m. turtingo Klaipėdos pirklio šeimoje. Studijavo Karaliaučiaus Albertinoje, vėliau Halės universitete, kur apsigynė magistro laipsnį. 1728 m. rugpjūtį grįžo į Klaipėdą, buvo ordinuotas kunigu ir paskirtas į Katyčių parapiją. 1736 m. jis Klaipėdos Laukininkų bažnyčioje buvo A. D. Liuneburgo adjunktas ir Šv. Jono bažnyčios diakonas, nuo 1744 m. – Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigas. Rankraštyje liko J. Richterio sudarytas vokiečių-lietuvių kalbos žodynas, į kurį buvo įtraukta apie 30000 žodžių.
Mirė 1754 m. lapkričio 14 d. Klaipėdoje.

VAIŠNORAS SIMONAS (1545–1600)

Lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas. Gimė apie 1545 m. prie Varnių (Telšių apskr.). 1568–1971 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1576 m. buvo Ragainės klebonas. Parašė giesmių, kurių dvi (Kita giesmė, Šlovinkit Poną) išspausdintos L. Zengštoko giesmyne (1612). Iš lotynų kalbos 1600 m. išvertė Adomo Pranciškiečio (Adamus Francisci) knygą Žemčiūga teologiška (Margarita theologica). Joje įdėjo lotynišką dedikaciją Prūsijos kunigaikščiui ir savo bei Z. Blotno vyresniojo lietuviškas prakalbas, pratarmėje pirmasis rašė apie lietuvių raštijos kritikus. Vertime yra daug naujadarų, žyminčių abstrakčias sąvokas. J. Bretkūno verčiamos Biblijos rankraščio (nuo 1585) ir jo Postilės (1591) vienas korektorių.
Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje (dabar Kaliningrado sr.).

VILKAS (Wilke) DOVYDAS (1685–1745)

Teologas, kunigas. Gimė 1685 m. Klaipėdoje. Išsilavinimą gavo Karaliaučiaus Albertinoje, kurią baigė 1704 metais. Tais pačiais metais paskelbė lietuvišką epitalmą ir lietuviškų poterių (1715).
Po kelerių metų išsikėlė į Gdanską, iš ten išvyko į Angliją. Anglijoje greit pakilo dvasiškio karjeros laiptais. Mokėjo anglų, graikų, hebrajų, italų, lenkų, lietuvių, lotynų, prancūzų, vokiečių ir kitas kalbas. D. Vilkas išgarsėjo savo teologijos darbais, iš žinomesnių: „Oratio Dominika in diversas  mnium…“, Skaityti toliau..

VILKAS (Wilke) VILHELMAS (1688–1745)

Kunigas, teologas. Gimė 1688 m. sausio 1 d. Klaipėdoje. Dovydo Vilko brolis. Aukštuosius mokslus baigė Vitenberge, kur 1706-1709 m. buvo filosofijos fakulteto asesorius. 1710 m. apsigynė teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1709 m. kunigavo Klaipėdos Šv. Jono bažnyčioje. Gyvendamas uostamiestyje iki 1745 m. tapo žinomu asmeniu, valdė Dumpių ir Tauralaukio dvarus.
Mirė 1745 m. balandžio 30 dieną.

BALTRIS ANSAS (JAUNESNYSIS) (1884–1954)

Ansas Baltris jaunesnysis

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, evangelikų liuteronų sakytojas, vėliau kunigas. Gimė 1884 m. gruodžio 29 d. Letūkuose (Klaipėdos apskr.).
Baigė pradinę mokyklą. Savarankiškai pasiruošęs išlaikė keleto gimnazijos klasių kursą ir toliau savo žinias tobulino savarankiškai.
Jau jaunystėje įsijungė į lietuviškų draugijų veiklą. Gyvendamas Klaipėdoje redagavo laikraščius: 1911–1913 m. „Apžvalga“, 1919–1923 m. „Prūsų lietuvių balsas“, 1920–1922 m. „Rytojus“. Buvo liberalių pažiūrų. Puoselėjo Mažosios Lietuvos autonomijos idėją, Skaityti toliau..

BĖKŠTA KAZIMIERAS JURGIS (1924–2015)

Kazimieras Jurgis Bėkšta

Kunigas salezietis, misionierius, etnografas. Gimė 1924 m. gegužės 22 d. Klaipėdoje. 1944 m. per karą pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. įstojo į Lietuvių kunigų seminariją Aichštete. Studijavo filosofiją Aichšteto aukštojoje teologijos mokykloje. 1950 m. atvyko į Braziliją, kur dirbo Rio Negro prelatūroje. 1956 m. baigė Pijaus XI popiežiškąjį teologijos institutą ir įšventintas kunigu. 1957–1968 m. misionierius Amazonės valstijos indėnų gentyse (dirbo San Gabriel da Kašoeiros regione). 1968–1972 m. dirbo Amazonės vyskupų konferencijoje, rūpinosi indėnų sielovada. Skaityti toliau..

BLOTNAS MIKALOJUS (Nicolaus Blothno) (~1530–1587)

Raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas. Gimė apie 1530 m. Balatnoje (dab. Varanavas, Baltarusija).
Istorikai mano, kad M. Blotnas į Mažąją Lietuvą atvyko iš LDK. Iki 1557 m. jis buvo pirmasis Klaipėdos Laukininkų bažnyčios evangelikų kunigas. Vėliau iš Klaipėdos perkeltas į Pilupėnus, kur kunigavo trisdešimt metų. M. Blotnas eiliavo giesmes, žinoma jo laidotuvių giesmė “Jau smertis est išgalėta“ išspausdinta 1570 m. M. Mažvydo giesmyne „Giesmės krikščioniškos“. Lietuvių literatūros istorijoje tai pirmoji originali (neverstinė) giesmė, paliudyta autoriaus pavarde.
Mirė 1587 m. kovo mėnesį Pilupėnuose, Stalupėnų apskritis, Mažoji Lietuva (dab. Nevska, Kaliningrado sritis).

BURNEIKIS BRONISLOVAS (1923–1991)

Bronislovo Burneikio portretas
Bronislovas Burneikis

Kunigas. Gimė 1923 m. sausio 9 d. Tveruose (Plungės r.). Savarankiškai įgijo vidurinį išsilavinimą. Studijavo Telšių ir Kauno seminarijose. 1950 m. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Veiviržėnuose, Telšiuose, Klaipėdoje. Ten kunigas patyrė nemalonių išgyvenimų, šmeižtą. Būsimasis arkivyskupas L. Pavilionis ir B. Burneikis pastatė bažnyčią, tačiau jiems buvo sukurpta byla. 1961 m. areštuotas ir nuteistas 4 metus kalėti. Iškalėjęs visus 4 metus, buvo ištremtas iš Telšių vyskupijos, vikariavo Kaišiadorių vyskupijoje, Žaslių parapijoje, ir tik po keleto metų Skaityti toliau..

ZENGŠTOKAS LOZORIUS (Sengstock Lazarus) (1562–1621)

Raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1562 m. lapkričio 6 d. Liubeke. Aukštesniuosius mokslus pradėjo studijuoti Rygoje, vėliau Gdanske, o aukštąjį mokslą baigė Karaliaučiuje-Albertinoje.
Kunigavo Verdainėje (dab. Šilutės dalis), Rusnėje. 1598 m. sausio 12 d. jis buvo paskirtas Klaipėdos Lietuvininkų bažnyčios kunigu ir čia kunigavo iki 1604 metų. Vėliau gavo paskyrimą į Karaliaučiaus lietuvių parapiją. Pasižymėjo svarbesnių kasdieniam gyvenimui teologinių veikalų vertimu į lietuvių kalbą. Skaityti toliau..

TRAKIS ANSAS (1912–1986)

Ansas Trakis

Vyskupas, kunigas. Gimė 1912 m. birželio 2 d. Kuršelių kaime, Trušelių valsčiuje, Klaipėdos apskrityje.
1934 m. baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, išvažiavo į Kauną studijuoti teologijos mokslų VDU Humanitarinių mokslų fakultete. Po poros metų mokslus tęsia Šveicarijoje, Bazelio universitete, kur toliau gilinasi į teologiją ir filosofiją. 1940 m. liepos 28 d. Tauragėje ordinuojamas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose.
Vėliau jam teko trauktis iš Lietuvos. Karo metu ir po jo kunigas Skaityti toliau..

LEMANAS (Lehmann) JOHANNAS (1590–1664)

Raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1590 m. Šverine (Vokietija). Kurį laiką dirbo precentoriumi Karaliaučiuje. 1624 m. perkeltas į Ventę, po to  į Klaipėdą, kur dirbo lietuvių evagelikų liuteronų kunigu iki mirties. Spėjama, kad kartu su kitais  buvo sudaręs lietuvišką giesmynėlį, kurį atidavė D. Kleinui, tuomet rengusiam savo giesmyną.
Mirė 1664 m. Klaipėdoje.

LEMANAS (Lehmann) JOHANNAS TEODORAS (1655–1722)

Evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1655 m. gruodžio 25 d. Kretingalėje. 1673 m. pradėjo aukštojo mokslo studijas Karaliaučiaus Albertinoje. Nuo 1696 m. – Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigas. Be  Klaipėdos lietuvių parapijos, J. T. Lemanas aptarnavo ir Karvaičių parapiją. Buvo vienas tų dvasininkų, kuriems buvo pavesta peržiūrėti ir perredaguoti Lysijaus visai Mažajai Lietuvai skirtą Mažąjį katekizmą, kuris buvo išspausdintas 1722 metais.
Mirė 1722 m. gegužės 20 d. Klaipėdoje.

LIUNEBURGAS (Lüneburg) ABRAHAMAS DAVIDAS (1670–1743)

Raštijos darbuotojas, vertėjas, ev. liuteronų kunigas. Gimė 1670 m. rugpjūčio 5 d. Gumbinėje. Studijas baigė Karaliaučiaus universitete. Kurį laiką jis vertėsi valdišku darbu, vėliau gavo precentoriaus vietą Širvintoje, kur dirbo iki 1711 m. Nuo 1712 m. jis laukininkų Jokūbo bažnyčios Klaipėdoje diakonas. 1718 m. buvo paskirtas kunigu į Kintus, bet 1726 m. grįžo į Klaipėdą ir dirbo tarp vietos lietuvių evangelikų iki 1743 metų.
A. D. Liuneburgas pasižymėjo kaip vienas gabesnių vertėjų į lietuvių kalbą. Buvo vienas iš Lycijaus katekizmo taisytojų, 1727 m. išleisto Naujojo testamento vertėjų. Skaityti toliau..

LOVYNAS KRISTIJONAS (1721–1783)

Evangelikų kunigas, religinės literatūros darbuotojas, pedagogas. Gimė 1721 m. gruodžio 15 d. Bartėnuose (Maž. Lietuva). Baigęs Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą, negavęs parapijos, mokytojavo įvairiose vietovėse, 1745 m. – Klaipėdoje. 1754 m., mirus J. Richteriui, buvo paskirtas kunigu į Klaipėdą, 1755 m. iškeltas į kitą parapiją, vėliau perkeltas į Joneikiškių parapiją. K. Lovynas pasižymėjo teologinės ir didaktinės literatūros vertimu į lietuvių kalbą. Išvertė D. Holco „Evangelišką malonės davadą“ (1768), Hasselbergo „Pamokinimą apie užauginimą vaikų“ (1782), Skaityti toliau..

OSTERMEJERIS NATANIELIS FRYDRICHAS (1784–1846)

Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kunigas, mokytojas, vertėjas. Gimė 1784 m. balandžio 18 d. Viliūnuose (Pilkalnio aps.). 1801 m. studijavo Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete. Dar būdamas studentas, jis 1804 m. išlaikęs egzaminus, gavo teisę sakyti pamokslus ir kurį laiką mokytojavo Karaliaučiaus Lebo (Loeberichto) mokykloje. 1805 m. baigęs universitetą, jis 1805-1806 m. dirbo privačiu mokytoju Elbinge, 1806-1807 m. – precentoriumi Kintuose, 1807-1815 m. – Kretingalėje. 1815 m. rugpjūčio 8 d. Karaliaučiuje ordinuotas kunigu ir paskirtas į Kalnininkus, o 1827 m. balandžio 22 d. buvo perkeltas į Būdviečius. Skaityti toliau..

OSTERMEJERIS NATANIELIS FRYDRICHAS (1784–1846)

Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, kunigas, mokytojas, vertėjas. Gimė 1784 m. balandžio 18 d. Viliūnuose (Pilkalnio aps.). 1801 m. studijavo Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete. Dar būdamas studentas, jis 1804 m. išlaikęs egzaminus, gavo teisę sakyti pamokslus ir kurį laiką mokytojavo Karaliaučiaus Lebo (Loeberichto) mokykloje. 1805 m. baigęs universitetą, jis 1805-1806 m. dirbo privačiu mokytoju Elbinge, 1806-1807 m. – precentoriumi Kintuose, 1807-1815 m. – Kretingalėje. 1815 m. rugpjūčio 8 d. Karaliaučiuje ordinuotas kunigu ir paskirtas į Kalnininkus, o 1827 m. balandžio 22 d. buvo perkeltas į Būdviečius. Skaityti toliau..

PAULIS JOHANNAS ARNOLDAS (1682–1741)

Kunigas. Gimė 1682 m. vasario 21 d. Johanisburge (Mažoji Lietuva). 1703 m. ėjo gimtojo miesto pradžios mokyklos vedėjo pareigas. 1708 m. persikėlė į Peterburgą, kur prižiūrėjo visų Rusijos liuteronų bažnyčių ir parapijų padėtį. 1712 m. Frankfurto prie Oderio universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį, o 1713 m. buvo paskirtas į Klaipėdą vyriausiuoju kunigu ir dirbo iki gyvenimo pabaigos. Buvo Berlyno mokslų akademijos narys. Vienas iš iš Lysijaus katekizmo vertėjų į lietuvių kalbą, jau gyvendamas Klaipėdoje pritarė vertimo leidimui. Be to, 1732 m. „Acta Borussica“ trečiame tome išspausdino savo kalbinį darbą apie prūsų kalbą.
Mirė 1741 m. kovo 13 d. Klaipėdoje.

PIEČYS KRISTIJONAS MYKOLAS (1730–1806)

Evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, religinės raštijos darbuotojas. Gimė 1730 m. rugsėjo 26 d. Pilkalnyje. Mokėsi Luke. 1749 m. baandžio 28 d. įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, jį baigęs dirbo precentoriumi Lazdynuose ir Gilijoje. 1762 m. kovo 19 d. ordinuotas diakonu į Labguvą. 1764–1765 m. Labguvos lietuvių kunigas ir vokiečių pamokslininkas. 1775–1800 m. Gilijos kunigas. Apie 1782 m. parašė „Maldų knygelę lietuviškoms mokykloms“ (Gebetbuch in den litth. Schulen), kurią rengė broliams Milkams. Šį rankraštį 1871 m. per gaisrą Tilžės klebonijoje surado Karlas Theodoras Waldemaras Hoffheinzas. Piečys parengė ir lietuviškų giesmių rinkinį (apie 1782) Skaityti toliau..

PIPIRAS (Pipirs) JONAS (1833–1912)

Jono Pipiro (Pipirs) portretas
Jonas Pipiras (Pipirs)

Kunigas, raštijos veikėjas. Gimė  1833 m. balandžio 23 d. Šaipiuose (Klaipėdos r). Mokėsi Nimersatės liaudies mokykloje, privačiai Klaipėdoje, vėliau Tilžės gimnazijoje. 1846-1858 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, teologijos žinias gilino Vitenbergo kunigų seminarijoje. Baigęs mokslus  nuo 1861 m. kunigavo Nidoje, Įsėje, Kraupiškėse, Tauragėje. 1882-1912 m. buvo Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigas. Klaipėdoje dirbo 30 metų. Jis gynė lietuvių kalbą, prisidėjo  prie peticijų, kad  būtų grąžinta lietuvių kalba mokykloms, stengėsi, kad būtų įsteigta lietuviams žadėtoji mokytojų seminarija Klaipėdoje. Skaityti toliau..

PRETORIJUS MOTIEJUS (Matas) (apie 1635–1704)

Istorikas, etnografas, kunigas. Gimė apie 1635 m. Klaipėdoje. Gimęs ir augęs Klaipėdoje, vėliau savo daugumos spausdintų knygų tituliniuose puslapiuose pasirašė Memelensis Borussus-Klaipėdiškis Prūsas. 1650 m. ir 1655-1657 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1657-1660 m. – Rostoko universitete, kur įgijo filosofijos magistro laipsnį. Po studijų grįžo į Klaipėdą, 1661 m. pradėjo dirbti evangelikų bažnyčios kunigo adjunktu. Jo pareiga buvo teikti bažnytinius patarnavimus Klaipėdos, jos apylinkėse esančių lietuviškų kaimų ir Kuršių nerijos gyventojams. Skaityti toliau..

PUKIS JOKŪBAS (1895–1993)

Jokūbas Pukis

Klaipėdos, Palangos ir Kretingos evangelikų liuteronų bendruomenių veikėjas, sovietinės okupacijos metais – Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios Tarybos pirmininkas, pirmojo Sinodo pokaryje (1955) dalyvis. Gimė 1895 m. gruodžio 5 d. Kretingsodyje. Įgijęs pradinį mokslą, ėmėsi siuvėjo amato, siūdavo pas ūkininkus. Pasitobulinęs kursuose Klaipėdoje įsteigė individualią drabužių siuvyklą. Nuo 1926 m. įsitraukė į Klaipėdos krašto lietuvininkų bei „Sandoros“ organizacijas. Skaityti toliau..

JAKOBIS KARLAS RUDOLFAS (Jacoby Carl Rudolph) (1817–1881)

Karlo Rudolfo Jakobio portretas
Karlas Rudolfas Jakobis

Mažosios Lietuvos kalbininkas, evangelikų kunigas, pedagogas. Gimė 1817 m. vasario 14 d. Tilžėje. Mokėsi Gumbinės, Tilžės gimnazijose. 1835 m. ją baigęs, studijavo teologiją Karaliaučiaus ir Halės universitetuose.  Išlaikęs pirmuosius teologo egzaminus, mokytojavo privačiai. 1848 m. pradėjęs mokytojo darbą Gumbinės mergaičių mokykloje, netrukus paskirtas Gumbinės bažnyčios pamokslininku, nuo 1850 m. – Beržkalnio kunigas. 1860 m. paskiriamas į Klaipėdos lietuvininkų parapiją, kur kunigavo iki mirties. Pradėjęs darbą Klaipėdoje, Skaityti toliau..

JURKŠAITIS KRISTUPAS (Jurkschat Christoph) (1852–1915)

Kristupo Jurkšaičio portretas
Kristupas Jurkšaitis (Christoph Jurkschat )

Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas, kultūros veikėjas. Gimė 1852 m. rugpjūčio 15 d. Galbrasčiuose (Ragainės apskritis). Mokėsi Tilžės gimnazijoje, studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete.
Nuo 1879 m. evangelikų liuteronų kunigas. Nuo 1879 m. mokytojavo ir kunigavo Priekulėje, 1882–1897 m. Saugose. Išrinkus Saugų parapijos kunigu jam buvo pavesta daugybės mokyklų priežiūra. Tuo metu valdžia vis labiau aktyvino germanizaciją, siekdama radikaliomis Skaityti toliau..

HOPNERIS JOHANNAS (apie 1580–1637)

Lietuvių evangelikų liuteronų kunigas. Gimė apie 1580 metus Įsrutyje. Nuo 1599 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1616-1621 m. kunigavo Šilutėje. 1621 m. buvo paskirtas Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigu, kur kunigavo iki 1637 metų. Kristupo Pretorijaus magistro laipsnio promocijos proga 1634 m. išspausdino lapelį su eilėraščiu „Kristups yra vardas tavo“ lotynų ir lietuvių kalbomis.
Mirė 1637 metais Klaipėdoje.

GAIGALAITIS VILIUS (1870–1945)

Viliaus Gaigalaičio portretas
Vilius Gaigalaitis

Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teologijos daktaras, profesorius. Gimė 1870 m. rugsėjo 27 d. Naujienoje (Ragainės aps.). Mokėsi Klaipėdos ir Tilžės gimnazijose, 1892-1896 m. Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose studijavo teologiją ir filosofiją. 1900 m. Karaliaučiaus universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Kunigavo Ramučių, Priekulės, Katyčių parapijose, kartu atliko ir mokyklų inspektoriaus pareigas, dalyvavo politiniame gyvenime. 1903 m., 1908 m. ir 1913 m. Klaipėdos ir Šilutės lietuvininkų išrinktas Prūsijos landtago Skaityti toliau..