ŠIMKUS STASYS (1887–1943)

Stasio Šimkaus portretas
Stasys Šimkus

Kompozitorius, dirigentas, visuomenininkas. Gimė 1887 m. sausio 10 d. Motiškių kaime (Kauno aps.). Dar besimokydamas Seredžiuje, pradėjo giedoti bažnyčios chore ir mokytis pas vargonininką pažinti gaidas. S. Šimkus lankė J. Naujalio vargonininkų kursus, 3 metus giedojo chore, baigęs kursus vargonininku dirbo Čiobiškyje, Kriokialaukyje, Žadiškėse, Skirsnemunėje. Atgavus spaudos laisvę, ėmė organizuoti koncertus ir vaidinimus. 1905 m. gavęs vietos inteligentų piniginę paramą pradėjo mokytis Vilniaus muzikos mokykloje, baigė vargonų skyrių. Mokydamasis Varšuvoje, vadovavo lietuvių chorui. 1914 m. baigė Petrapilio konservatoriją menininko laipsniu. Tais pačiais metais įsisteigus Lietuvių draugijai nuo karo nukentėjusiems šelpti, S. Šimkus kurį laiką dirbo sekretoriumi, važinėjo po Žemaitiją susipažinti su pabėgėlių padėtimi. 1916 m. Filadelfijoje pradėjo leisti mėnesinį žurnalą „Muzika“ su gaidų priedu (išėjo du nr.) 1916 06 17 Niujorke dirigavo jungtiniam chorui. 1918 03 13-14 įvykusiame Amerikos lietuvių kongrese su jungtiniu choru atliko iškilmių programą. Nuo 1920 m. rudens kartu su K. Petrausku ir A. Sodeika rengėsi atidaryti konservatoriją Vilniuje, bet sutrukdė okupacija.
1923 m. Klaipėdoje kompozitorius įkūrė (pradžioje privačią) muzikos mokyklą. Šį sumanymą rėmė Lietuvos ir Klaipėdos krašto vyriausybė, miesto visuomenė, „Aukuro“ draugija. Mokyklai buvo išnuomoti rūmai Palangos gatvėje Nr. 33 (dabar  S. Šimkaus g. 17). Daug pastangų padėjo renkant mokyklai pedagogus, ugdant simfoninį orkestrą, kurio pirmasis koncertas įvyko 1925 gegužės 25 Klaipėdos Šaulių salėje (dabar muzikos centras, Šaulių g. 36). S. Šimkus muzikos mokykloje dirbo ir jai vadovavo iki 1930 m. Uždarius mokyklą jis išvyko iš Klaipėdos. Gyvendamas Klaipėdoje, S. Šimkus rūpinosi ir kitais miesto muzikinio gyvenimo reikalais. vadovavo lietuvių chorams, prie mokyklos įsteigė chorvedžių kursus, kartu su J. Žilevičiumi leido metus ėjusį žurnalą „Muzika“.
Aukštesniajai muzikos mokyklai 1967 vasario 24  buvo suteiktas įkūrėjo vardas. Dabar ji – S. Šimkaus konservatorija, to paties vardo gatvėje. Nuo 1967 m. Klaipėdoje jau įvyko aštuoniolika tarptautinių S. Šimkaus chorų konkursų.
Mirė 1943 m. spalio 15 d. Kaune.