RINKEVIČIUS ZENONAS (1939–2018)

Zenonas Rinkevičius

Chorvedys, menotyrininkas. Gimė 1939 m. lapkričio 29 d. Igliaukos k., Marijampolės rajone.
Mokėsi Valenčiūnų ir Gelgaudiškio (Šakių r.) septynmetėse mokyklose, o 1953–1957 m. Kauno pedagoginėje mokykloje. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš vargonininko tėvo, o Kaune mokėsi skambinti fortepijonu pas S. Graužinį. 1958–1962 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (diriguoti mokė A. Ilčiukas ir V. Četkauskas, o skambinti fortepijonu V. Landsbergis). 1969–1973 m. TSRS Pedagogikos mokslų akademijos Meninio ugdymo mokslinio tyrimo instituto Maskvoje aspirantas neakivaizdininkas. 1974 ten apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją tema: „Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių polifoninės muzikos suvokimo ugdymas” (vadovė V. Beloborodova).
1957–1958 m. Z. Rinkevičiaus buvo Jotyškių (Šakių r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1960–1961 m. Vilniaus 15-osios vidurinės mokyklos, 1962–1963 m. Vievio vaikų muzikos mokyklos mokytojas. Apsigyvenęs Šiauliuose, 1963–1965 m. buvo miesto 5-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų ir merginų chorų vadovas. 1968–1971 m. vadovavo Šiaulių miesto berniukų chorui, su kuriuo surengė koncertų, įrašų padarė Lietuvos radijas. 1963–1975 Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros dėstytojas ir vyr. dėstytojas (nuo 1966). 1965–1969 m. buvo instituto merginų choro „Pavasaris” chormeisteris ir merginų vokalinio kvarteto vadovas. 1975–1979 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Muzikos pedagogikos katedros vedėjas (nuo 1977 docentas), kurį laiką dėstė ir choro dirigavimą, vėliau Klaipėdos universiteto Menų fakulteto teorinių disciplinų dėstytojas docentas.
Paskelbė per 100 mokslinių, metodinių ir publicistinių straipsnių (iš jų apie 20 chorinio dainavimo ir chorinės kultūros ugdymo klausimais), parašė koncertų ir knygų recenzijų, dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir svetur. Parašė ir išleido šias monografijas: „Ar suvokia vaikai polifoniją“ (1979, rusų kalba), „Apie muzikos polifoniškumą ir jo suvokimo ugdymą“ (1980), „Mokinių muzikinis ugdymas“ (1993), „Muzikos pedagogika“ (1998). Parengė dainų rinkinį „Dvibalsio dainavimo pradmenys“ (1991), 1995 išleido brošiūrą „Muzikos mokymo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje“. Kartu su R. Pliskiene sudarė dainų rinkinius „Anglų dainos I-IV klasių moksleiviams“ (1991), „Anglų dainos V-VIII klasių moksleiviams“ (1992) ir „Anglų dainos IX-XII klasių moksleiviams“ (1992). Z. Rinkevičius spaudai parengė V. Banaičio harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinį (1993).
2005 m. laprkičio 11 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513 jam suteiktas Meno kūrėjo statusas.
Mirė 2018 m. vasario 17 d. Palaidotas Vievio kapinėse.