PRETORIJUS MOTIEJUS (Matas) (apie 1635–1704)

Istorikas, etnografas, kunigas. Gimė apie 1635 m. Klaipėdoje. Gimęs ir augęs Klaipėdoje, vėliau savo daugumos spausdintų knygų tituliniuose puslapiuose pasirašė Memelensis Borussus-Klaipėdiškis Prūsas. 1650 m. ir 1655-1657 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1657-1660 m. – Rostoko universitete, kur įgijo filosofijos magistro laipsnį. Po studijų grįžo į Klaipėdą, 1661 m. pradėjo dirbti evangelikų bažnyčios kunigo adjunktu. Jo pareiga buvo teikti bažnytinius patarnavimus Klaipėdos, jos apylinkėse esančių lietuviškų kaimų ir Kuršių nerijos gyventojams. 1664 m. buvo paskirtas kunigauti į lietuvišką Nybudžių parapiją (Karaliaučiaus kr.), ten jis vertė giesmes į lietuvių k., prisidėjo prie leidinių lietuvių kalba rengimo, bet daugiausia dėmesio skyrė sumanytam ir pradėtam veikalui „Prūsijos įdomybės…“. M. Pretorijus etnografo žvilgsniu stebėjo savo parapijiečių gyvenimą, rinko medžiagą apie lietuvių liaudies kultūrą. 1684 m. išvyko iš Nybudžių į Olivos cisterių vienuolyną prie Dancigo (Gdansko), perėjo į katalikų tikėjimą, kurį laiką atsidėjo istoriko darbui. Dirbdamas Veiherove katalikų kunigu 1698 m. baigė „Prūsijos įdomybes…”. 300 metų archyvuose išgulėjęs veikalo rankraštis pradėtas leisti Lietuvoje: nuo 1999 iki 2011 m. pasirodė keturi „Prūsijos įdomybių…“ tomai iš septynių.
Mirė 1704 m. Veiherove (Lenkija).