MERKYS ANTANAS (1887–1955)

Antano Merkio portretas
Antanas Merkys

Valstybės ir politikos veikėjas. Gimė 1887 m. vasario 1 d. Bajorų kaime (Kupiškio r.). Studijavo teisę Tartu universitete, 1916 m. baigė Kijevo universiteto teisės fakultetą. I pasaulinio karo metu buvo Rusijos armijos karininkas. Sugrįžęs į Lietuvą, 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Juridinio skyriaus vedėju. 1919 m. ir 1926-1927 m. buvo Lietuvos krašto apsaugos ministras. Pasitraukęs iš ministro pareigų, išėjo į atsargą. 1927-1932 m. dirbo Klaipėdos krašto gubernatoriumi, Kauno burmistru, užėmė kitas atsakingas pareigas. 1939 11 21-1940 06 17 laikotarpiu vadovavo paskutiniajam nepriklausomos Lietuvos ministrų kabinetui, o 1940 m. birželį prezidentui A. Smetonai palikus Lietuvą, trumpai (birželio 15–17) ėjo prezidento pareigas.
Klaipėdos krašto gubernatoriumi buvo paskirtas 1927 m. rugpjūčio mėn. Jo sudaryta direktorija lyg ir apramino kurį laiką tautinius nesutarimus, tačiau truko tai neilgai. Vokietininkai uoliai griebėsi germanizacinės politikos, ypač per mokyklas, kur buvo niekinama lietuvių kalba. 1931 m. sausio mėn. gubernatorius A. Merkys sudarė naują direktoriją, tačiau ir ši buvo akla seimelio daugumos (vokiečių) norų vykdytoja. Esant tokiai padėčiai, 1932 m. gegužės mėn. po nelengvo ir įtempto penkerių metų darbo  atsistatydino iš krašto gubernatoriaus pareigų.
1940 m. sovietinė valdžia suėmė, ištrėmė į Saratovo sritį, vežiojo po įvairius kalėjimus, 1952 m. nuteisė 25 metams, po dviejų metų suteikė malonę, tačiau netrukus A. Merkys mirė.
Pagerbiant jo atminimą, 1991 m. prie buvusios Klaipėdos krašto gubernatūros Liepų g. 10  buvo atidengta atminimo lenta, kad čia 1927-1932 m. gubernatoriumi dirbo Antanas Merkys.
Mirė 1955 m. kovo 5 d. Malenkuose (Vladimiro sritis). Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.<