LYMANTAS ANSAS (1921–2002)

Anso Lymanto portretas
Ansas Lymantas

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvių spaudos darbuotojas, žurnalistas, dailininkas. Gimė 1921 m. rugsėjo 26 d. Jonušuose (Dovilų valsčius). Mokslus ėjo Smeltės mokykloje, vėliau Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Klaipėdoje pas Adomą Braką mokėsi grafikos ir dailės. 1939 m. suredagavo ir parengė spaudai paskutinius laikraščio „Lietuvos keleivis“ numerius. Po 1939 m. kovo mėn. Klaipėdos krašto aneksijos nepriėmęs Vokietijos pilietybės turėjo iš Klaipėdos išvykti.
1942 m. baigęs Berlyno poligrafijos institutą (grafikos meną) dirbo kino filmų bendrovėje „Universum-Film Aktiengesellchaft“. Po 1945 m. gyveno karo pabėgėlių stovyklose Flensburge, Liubeke, Kelne, Hanoveryje; dalyvavo lietuvių veikloje. 1950-1951 m. redagavo atkurtą laikraštį „Keleivis“, rašė ir į kitus leidinius. 1951 m. kovo mėn. apsigyveno Monrealyje. Nuo 1960 m. dirbo aviacijos bendrovėje „Canadian Airlines“.
Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos veikėjas, 1955-1957 m. redagavo ir leido jos informacinį biuletenį „Bičiulis“, 1960 -1971 m. ir 1982-1988 m. – laikraštį „Lietuvos pajūris“. Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio, įkurto 1953 m., pirmasis pirmininkas, 1985-1992 m. Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas. Daug rašė išeivijos spaudoje. Savaitraštyje „Nepriklausoma Lietuva“ rengė skyrelį „Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva“. Iliustravo ir suredagavo Broniaus Krikštopaičio knygą „Jūrų keliais“ (1979 m.), kai kuriuos Mažosios Lietuvos fondo leidinius. 2002 m. jo sukauptas archyvas perduotas saugoti Klaipėdos universiteto bibliotekai.
Mirė 2002 m. liepos 22 d. Monrealyje (Kanada).