LANDSBERGIS – ŽEMKALNIS VYTAUTAS (1893–1993)

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio portretas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Inžinierius, architektas, pedagogas, valstybininkas. Gimė 1893 m. kovo 10 d. Linkaučiuose (Pakruojo raj.). 1913 m. Rygoje baigė gimnaziją. Rygos politechnikos institute studijavo architektūrą. Nuo 1919 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo savanoris, artilerijos kapitonas, už pasižymėjimą kovoje prieš bermontininkus ties Radviliškiu apdovanotas Vyčio Kryžium. Italijoje Romos universitete baigęs Architektūros fakultetą, 1926 m. grįžo į Lietuvą. 1925-1944 m. pagal jo projektus Lietuvoje pastatyta mokyklų, ligoninių, bažnyčių, visuomeninio pobūdžio ir pramoninių pastatų, gyvenamųjų namų, įvairių paminklų. Be gausių ir įvairių arcitechtūrinių projektų, jis nuolat turėjo ir kitas atsakingas pareigas. 1927-1944 m. VDU asistentas ir lektorius. Nuo 1939 m. paskaitas skaitė ir Vilniaus universitete. 1939-1944 m. Vilniaus vyr. inžinierius – architektas, bendrojo plano projekto vadovas, miesto tvarkytojas. 1941 m. Komunalinio ūkio ministras Laikinojoje vyriausybėje. 1944-1945 m. pogrindžio kovų prieš nacius dalyvis. 1945-1949 m. Vokietijoje Eichštato lietuvių gimnazijos mokytojas. 1946-1949 m. UNRRA universiteto Miunchene architektūros katedros docentas. 1949 m. emigravo į Australiją. Melburne dirbo architektu. 1952-1953 m. – Australijos lietuvių kultūros fondo pirmininkas. 1959 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Miestų statybos projektavimo institute, nuo 1961 m. – Paminklų konservavimo instituto Kauno filiale, vėliau Vilniaus filiale architektu, vyresniuoju specialistu.
1934 m. V. Landsbergio-Žemkalnio du suprojektuoti objektai susiję su Baltijos pajūriu: tai Smeltės gyvenamasis rajonas Klaipėdoje ir žurnalistų poilsio namai Giruliuose. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, V. Landsbergis-Žemkalnis įsitraukė į germanizuoto krašto atlietuvinimo procesą – realizavo Žemės banko iniciatyvą įkurti Klaipėdoje grynai lietuvišką koloniją, naują gyvenvietę. Tarp aerodromo ir pramoninės miesto zonos jis suplanvo gyvenamąjį Smeltės mikrorajoną – nužymėjo naujas gatves, numatė vietas gyvenamiesiems namams, visuomeniniams pastatams: amatų mokyklai, teatrui, katalikų bažnyčiai, turgaus halei. Tačiau iki 1939 m. aneksijos suspėta pastatyti amatų mokykla (dabar Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija) ir vaikų darželis. Tarp 1937 m. V. Landsbergio-Žemkalnio suprojektuotų darbų (kartu su A. Prapuoleniu) svarbūs buvo Pedagoginio instituto sporto ir gimnastikos rūmai Klaipėdoje, kurie iškilo ir tebestovi S.Dariaus ir S. Girėno gatvėje. 1938 m. V. Landsbergis-Žemkalnis Klaipėdai parengė dar vieną projektą – Raudonojo Kryžiaus ligoninės rekonstrukcijos projektą.
Mirė 1993 m. gegužės 21 d. Vilniuje. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.