GRIGOLAITIS JONAS ENDRIKIS (1902–1957)

Teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. gegužės 30 d. Poviliuose (Šilutės r.). Mokėsi Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. 1927 m. įstojo VDU Evangelikų teologijos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 metais. 1932-1934 m. vadovavo Klaipėdos krašto tautinei lietuvių jaunimo sąjungai „Santara“, tais pačiais metais dirbo Klaipėdos krašto dienraščio „Lietuvos keleivis“ ir „Vakarai“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1934 m. buvo vokiečių dienraščių „Ostseebeobachter“ ir 1936-1938 m. „Baltischer Beobachter“ (ar „Memeler Beobachter“) vyriausiuoju redaktoriumi. 1939 m. – ELTA Klaipėdos skyriaus vedėjas, vėliau atstovas Rytprūsiams, o 1940 m. – ELTA redaktorius Kaune.
Už visuomeninę ir politinę veiklą 1941-1945 m. kalėjo nacių Soldino, Zaksenhauzeno ir Oranenburgo koncentracijos stovyklose. Per tardymą gestape pareiškė, kad jo pareiga buvusi „…mano tėvynės ir tautos interesus ginti ir jos labui dirbti…“. Išlaisvintas iš stovyklos tuoj ėmėsi lietuviškos veiklos. Su kitais 1946 m. Fuldoje (Vokietija) atkūrė Mažosios Lietuvos tarybą. 1946-1949 m. buvo Lietuvių tremtinių bendruomenės centro narys, 1949 m. – lietuvių tremtinių stovyklos Hanau mieste vadovas. 1948 m. išleido lietuviškų apysakų rinkinį, išverstą į vokiečių kalbą, „Novellen am Baltischer Meer“ (Novelės prie Baltijos jūros) bei atsiminimų knygą „Nacių pragare“. Dėl koncentracijos stovyklose palaužtos sveikatos negalėjo emigruoti į užjūrį. Ilgai gydėsi Pietų Vokietijos sanatorijose.
Mirė 1957 m. spalio mėn. Vokietijoje.