GAILIUS VIKTORAS (1893–1956)

Viktoro Gailiaus portretas
Viktoras Gailius

Valstybės ir visuomenės veikėjas. Gimė 1893 m. rugpjūčio 27 d. Berštininkuose (Pagėgių aps.). 1914 m. baigė Tilžės gimnaziją. Karaliaučiaus, Heidelbergo ir Berlyno universitetuose studijavo teisę, 1918 m. baigė Berlyno universitetą. Per I pasaulinį karą tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Nuo 1918 iki 1923 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, buvo Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje, Estijoje. 1923 m. persikėlė į Klaipėdą. 1923-1925 m. – Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas. Iš jos pasitraukęs iki 1925 m. pabaigos buvo „Klaipėdos žinių“ ir „Memelzeitung“ vyr. redaktorius. 1926-1927 m. – direktorijos juriskonsultas. 1927-1930 m. – Klaipėdos uosto reikalų vedėjas. 1930-1934 m. – gubernatūros patarėjas, „Ryto“ bendrovės direktorius. 1934-1937 m. – uosto direkcijos narys. 1933-1936 m. – Klaipėdos miesto, 1938-1939 m. – Klaipėdos krašto seimelio narys. 1938-1939 m. – paskutinysis Klaipėdos krašto gubernatorius ministro teisėmis.
Priklausė Mažosios Lietuvos tautinei tarybai, buvo vykdomojo komiteto narys; pasirašė 1918 11 30 Tilžės aktą. 1922-1939 m. priklausė lietuvių kultūros draugijai „Aukuras“, veikusiai Klaipėdoje. Atstovavo Klaipėdos kraštui Paryžiuje prasidėjusiose derybose dėl krašto konvencijos. V. Gailiaus vadovaujama Klaipėdos krašto direktorija vietoj Vokietijos markės įvedė litą, panaikino krašte duonos korteles, muitų sieną, sudarė pasienio policiją, iš Karaliaučiaus geležinkelio direkcijos perėmė geležinkelius, iš ryšių valdybos – ryšių įstaigas. Klaipėdoje įsteigė karo komendantūrą, Valstybės saugumo policijos Klaipėdos apygardą. V. Gailius direktorijos vardu 1923 m. išleido įsaką dėl kalbų vartojimo, lietuvių ir vokiečių kalbų lygiateisiškumo, dėstomoji lietuvių kalba buvo įvesta vokiškose gimnazijose, administracinėse įstaigose ir kt. Su M. Šlaža parašė „Vokiškai lietuvišką žodyną“ (1932). 1936-1938 m. redagavo lietuviškos krypties leidinį vokiečių kalba „Baltischer Beobachter“.
1941 m. pasitraukė į Vokietiją. Rėmė lietuvių veiklą ir organizacijas. Dirbo VLIK-e, buvo PLB Vokietijoje krašto valdybos vicepirmininkas.
Mirė 1956 m. liepos 7 d. Pfullingene (Vokietija).