BUDRYS JONAS (iki 1922 Polovinskas Jonas) (1889–1964)

Jono Budrio portretas
Jonas Budrys

Visuomenės ir politikos veikėjas, diplomatas. Gimė 1889 m. gegužės 10 d. Kaune. 1907 m. baigė Kauno gimnaziją, 1912-1915 m. Kuršo gubernijos apskrities viršininko padėjėjas. Prasidėjus I pasauliniam karui 1915 m. mobilizuotas, Rusijos imperijos kariuomenės XIX korpuso kontržvalgybos viršininkas, 1918 m. – baltagvardiečių Amūro karo apygardos kontržvalgybos viršininkas brigados vado teisėmis. 1920-1921 m. studijavo Vladivostoko Rytų kalbų institute.
Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. liepos 21 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus Kontržvalgų dalies viršininku. Ernesto Galvanausko vyriausybės pavedimu 1922 m. pasiųstas į Klaipėdos kraštą tirti vietinių gyventojų nusistatymą susijungimo su Lietuva klausimu.Atsisakius daugeliui Lietuvos karininkų, paskirtas vadinamojo Klaipėdos sukilimo kariniu vadu ir pakeista pavarde vadovavo Kaune suformuotai Ypatingosios paskirties rinktinei, 1923 m. sausio pradžioje įžengusiai į Klaipėdos kraštą. Užėmus Klaipėdą, sausio 16 Generalinio štabo įsakymu iš vietinių Klaipėdos krašto gyventojų pradėjo burti Klaipėdos krašto armiją, kuri laidavo veiklos galimybes sukilimo metu suformuotai Erdmono Simonaičio direktorijai. Tapo vyriausybės vyriausiojo įgaliotinio Klaipėdos kraštui Antano Smetonos pavaduotoju. Prancūzijos kariuomenei pasitraukus iš Klaipėdos krašto, vasario 19 paskelbė perimąs Prancūzijos vyr. komisaro pareigas Klaipėdos krašte. Balandžio 7 A. Smetonai pasitraukus iš vyriausiojo įgaliotinio pareigų, faktiškai tapo Lietuvos atstovu Klaipėdos krašte. 1924 m. spalio 21 prezidento dekretu paskirtas pirmuoju Klaipėdos krašto gubernatoriumi, tačiau po lietuvių partijų nesėkmės per pirmuosius rinkimus į Klaipėdos krašto seimelį 1925 m. lapkritį pasitraukė iš gubernatoriaus pareigų.
Nuo 1927 m. pradėjo dirbti Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje patarėju, 1928 m. sausį paskirtas Lietuvos konsulu Karaliaučiuje, nuo 1933 m. lapkričio – Lietuvos generalinis konsulas Rytų Prūsijoje. 1936 m. paskirtas Lietuvos generaliniu konsulu JAV. Šias pareigas ėjo visą likusį savo gyvenimą – 28 metus. Gyvendamas Niujorke, 1940 m. gavo Niujorko miesto garbės piliečio vardą.
Mirė 1964 m. rugsėjo 1 d. Niujorke (JAV).