BALTRIS ANSAS (VYRESNYSIS) (1835–1909)

Sakytojas, lietuvių raštijos darbuotojas. Gimė 1835 m. kovo 31 d. Letukuose, Klaipėdos apskrityje.
Ūkininkaudamas organizavo surinkimus, vėliau pats tapo sakytoju, apkeliavo vos ne visą Mažąją Lietuvą. Jo korespondencijos, straipsniai spausdinti „Lietuviškoje Ceitungoje“, „Keleivyje“ ir kitur. Išvertė ir 1903 m. išleido vokiečių misionieriaus H. Hahno knygutę „Amžiaus bėgis raupsuotojo Harkhu“. 1904 m. su kitais įkūrė vieną reikšmingiausių mažlietuvių kultūros, švietimo ir labdaros draugijų „Sandorą“; buvo pirmosios jos valdybos narys. Nuosekliai gynė lietuvių kalbos teises, ugdė tautiečių dvasinį atsparumą germanizacijai. Lietuvybei dar daugiau nuveikė jo sūnus Ansas.
Mirė 1909 m. gruodžio 12 d. Letukuose, Klaipėdos apskrityje.