AŠMYS MIKELIS (1891–1918)

Mikelis Ašmys

Publicistas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Gimė 1891 m. gruodžio 6 d. Poviluose (Šilutės apskritis). Jis buvo vienas šviesiausių Klaipėdos krašto jaunų lietuvių patriotų tuo metu, kai šis kraštas buvo tvirtoje vokiečių rankoje.
1898-1905 m. lankė Kintų triklasę mokyklą. Baigęs mokyklą ir pasiruošęs savarankiškai, 1906 m. išvyko į Klaipėdą tęsti mokslų gimnazijoje. Besimokydamas gimnazijoje įsijungė į Viliaus Gaigalaičio vadovaujamą „Sandoros“ draugijos veiklą bei ėmė bendradarbiauti „Apžvalgos“ laikraštyje, vėliau ir „Birutėje“, „Lietuviškai vokiškame savaitraštyje“, „Pagalboje“, „Vienybėje lietuvininkų“, „Prūsų lietuvių savaitraštyje“. 1911 m. baigęs Klaipėdos gimnaziją, po metų, iki 1915 m. studijavo teisę Karaliaučiaus, Halės, Berlyno universitetuose. Studijuodamas Vokietijos universitetuose, dalyvavo įvairiose organizacijose. Berlyno Lietuvių klube buvo valdybos narys.
Parašė serijos Metoula (Methode Toussaint Langenscheidt) Sprachführer Litauisch – lietuvių kalbos vadovėlį (1917 m.). Sudarė serijos Polyglott Kuntze. Schnellste Erlernung jeder Sprache. Ohne Lehrer vokiečių – lietuvių kalbų žodynėlį Litauisch. Mit genauer Angabe der Aussprache (1916 m.). Išleido knygą Land und Leute in Litauen (Lietuvių kraštas ir žmonės, 1918 m.). Parengė studiją Die Volkswirtschaft in Litauen (Lietuvos tautos ūkis), kuri buvo išspausdinta žurnale „Litauen“, o 1919 m. Lozanoje išėjo atskira knyga. Savo veikalais Mikelis Ašmys prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo, lietuvių kultūros ugdymo.
1918 m. išvyko gydytis džiovos į Šveicariją, apsigyveno Lozanos džiovininkų sanatorijoje. Kiek pataisęs sveikatą, su Juozu Eretu pradeda redaguoti Lietuvių informacijos biuro biuletenį „Litauen“ bei kitus to biuro leidinius vokiečių kalba. Tuo metu Mikelis Ašmys rengė Fribourgo universitete (Šveicarija) disertaciją „Prasikaltimai Prūsų Lietuvoje“, kurią buvo numatyta viešai ginti 1919 metais.
Mirė 1918 m. gruodžio 1 d. Palaidotas Lozanos kapinėse.