ANYSAS MARTYNAS (1895–1974)

Martyno Anyso portretas
Martynas Anysas

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, diplomatas. Gimė 1895 m. lapkričio 5 d. Kintuose (Šilutės aps.). Teisės mokslų daktaras (1933). Per I pasaulinį karą pašauktas į Vokietijos kariuomenę, grįžęs dirbo laikraščio „Prūsų lietuvių balsas“ redakcijoje, pradėjo dalyvauti politiniame gyvenime. 1920-1929 m. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne atašė. 1934-1939 m. patarėjas Klaipėdos gubernatūroje. 1935 m. Klaipėdos krašto direktorijos narys. Buvo keleto direktorijos ekonominių ir prekybinių valdybų, organizacijų ir priežiūros tarybos narys. 1936-1939 m. Klaipėdos prekybos instituto, 1939-1941 m. Šiaulių prekybos instituto docentas.
Po II pasaulinio karo su šeima emigravo į Kanadą, apsigyveno Toronte. Su latviais ir estais įsteigė Kanados Baltų federaciją, parašė jos konstituciją, buvo šios federacijos pirmininkas, garbės pirmininkas, vicepirmininkas. Veikė VLIK-e, Mažosios Lietuvos rezistenciniame sąjūdyje, Toronto lietuvių namų valdyboje, Jūrų skautų tėvų ir rėmėjų komitete, lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos taryboje. Politiniais, teisiniais ir istoriniais klausimais daug rašė į išeivijos spaudą: „Der litauisch – polnische Streit um das Wilnagebiet: Enscheidung des Internationalen Gerischtshofes vom 15 October 1931“ (Lietuvos ir Lenkijos ginčas dėl Vilniaus krašto: Tarptautinio teismo rūmų 1931 spalio 15 sprendimas; daktaro disertacija, 1934); „Klaipėdos krašto konvencija ir statutas einant nuolatinio Tarptautinio teismo Hagoje sprendimu iš 1932 08 11“ (1935) (vok. ir liet. k.); atsiminimai „Kovos dėl Klaipėdos 1927–1939“ (1978); „Žymios lietuvės moterys padavimuose ir istorijoje“. Liko rankraščiai: „Vytautas – Aleksandras, didysis Lietuvos kunigaikštis“; „So war Hitler und seine Zeit“ (Toks buvo Hitleris ir jo laikas); „Geschichte der Stadt Kiel“ (Kylio miesto istorija), „Baltijos Federacijos konstitucijos projektas“ (liet. ir angl. k.).
Mirė 1974 m. sausio 29 d. Toronte (Kanada). Palaidotas lietuvių Anapilio kapinėse.